Doświadczenie od 1975r.

Rok założenia firmy 1994r

Usługi Projektowania,  Urządzania, Pielęgnacji Ogrodów i Terenów Zieleni

Mgr inż. Barbara Nieć Kledzik i syn

O firmie / Certyfikaty / Nasze usługi / Galeria zdjęć prac / Wybrane realizacje / Promocje i gwarancje / Style ogrodów / Kontakt

Automatyczne nawadnianie roślin / Ekspertyzy analizy / Fachowe doradztwo / Inspektor nadzoru terenów zieleni / Inwentaryzacje dendrologiczne roślin / Odśnieżanie parkingów i dachów / Pielęgnacja ogrodów / Projektowanie ogrodów i terenów zieleni również zabytkowych z kosztorysem / Realizacja terenów zieleni / Szkolenia z zieleni/ Układanie kostki brukowej, granitowej / Ile kosztuje ogród?

 

Zakres kursu Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni

1. Obowiązujące przepisy prawne z zakresu:

- ochrona przyrody
- ochrona lasów
- ochrona środowiska
- prawo budowlane
- ochrona roślin
- ochrona zabytków
- zamówienia  publiczne
- BHP
i ich interpretacja.

2. Funkcja i zakres czynności Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.

3. Wybrane zagadnienia z zakresu gleboznawstwa, nawożenia, fitopatologii, entomologii niezbędne w pracy Inspektora Nadzoru.

4. Dokumentacja geodezyjna, projektowa, ekspertyzy, czytanie i interpretacja.

5. Podstawy kosztorysowania prac w terenach zieleni.

6. Zieleń zabytkowa, nadzór nad wykonaniem prac rewaloryzacyjnych i zabiegów pielęgnacyjnych oraz zasady współpracy ze służbami konserwatorskimi.

7. Nadzór nad pracami związanymi z pielęgnacją drzew z zastosowaniem technik linowych.

8. Dobór roślinności w zależności od charakteru terenu zieleni.

9. Inwentaryzacja dendrologiczna.

10. Zieleń przydrożna i autostradowa – zakres działań Inspektora Nadzoru.

11. Nadzór nad pracami w zieleni autostradowej, zabytkowej, miejskiej oraz innych typach terenów zieleni.

Szczegółowy program przedstawiony zostanie osobom, które zostaną zakwalifikowane na kurs Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni.

Sesje wykładowe uzupełnione będą ćwiczeniami praktycznymi.

Korzyści z zatrudnienia inspektora nadzoru terenów zieleni

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest jednym z uczestników procesu budowlanego obok inwestora, projektanta, kierownika budowy czy kierownika robót zgodnie z art. 17 ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami). Inwestor, czyli osoba fizyczna lub prawna realizująca i finansująca inwestycję budowlaną na mocy art. 18 ust. 2. ustawy Prawo Budowlane ma pełne prawo do ustanowienia inspektora nadzoru budowlanego, który będzie reprezentował jego interesy podczas procesu budowlanego. Co więcej, na mocy art. 25 pkt. 4 inspektor nadzoru inwestorskiego może kontrolować koszty budowy, co pozwala trzymać w ryzach budżet budowy. 
Z punktu widzenia zabezpieczenia interesów inwestora zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest korzystne. Przypomnijmy, że każdy inwestor podlega obowiązkowi zorganizowania procesu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Organizacja procesu budowy wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i posiadania stosownych uprawnień wydanych przez właściwe władze. Dodatkową gwarancją jest odpowiedzialność jaką ponosi inspektor nadzoru na podstawie rozdziału 10 ustawy.
Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru budowlanego.Art. 25. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. 
Art. 26. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 
Inspektor nadzoru może żadąć od kierownika budowy lub kierownika robót: 

Dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót
Wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, jeśli ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.